Søk på dette nettstedet

About Us | Documents ( ) | Conference | Books | Partners | Contact | Home

Staff / Stab


English

Networkers SouthNorth is a non-profit membership organization with a goal to generate, disseminate and mobilize critical knowledge in the field of human centered development engagement and values in international cooperation with a particular view for perspectives from the South.

Networkers’ organisational goal

John Y. Jones, daglig leder

 

Gjesteforsker

Anisur Rahman, Februar 2011, i arbeid med  "Den bengalske Ibsen"

Ragnar Sohlman Stipendiater

Ama Amankwa, Ghana, 2009

Mwaura Kaara, Kenya, 2010

Iliyasu Kasimu, Nigeria, 2011

Other functions

Regnskap, Tore Skarvang

 

The Board / Styret

Charles Abugre (chair/leder)

Regional Director, UN Millennium Campaign Africa

Jørgen Johansen (deputy chair/nestleder)

fredsforsker, Sverige

Fredrik Glad-Gjernes

at Development policy, Norwegian Church Aid

Emily Sikazwe

Exec Director of Women for Change, Zambia

Inger Kjersti Lindvig

Telemark University College

Alejandro Bendaña

Director CEI, Managua, Nicaragua

John Y. Jones

DirectorThe establishing of Networkers SouthNorth in July 2006 was a natural follow-up of many years of experience, work and investing in Norwegian and international organizational life. With roots back to Diakonhjemmet International Center (DiS) and Institute for Global Networking, Information and Studies (IGNIS).

Networkers’ urge for global social transformation springs out of professional and academic engagement together with a broad network of institutions and civil society organisations in the South that for years have consistently documented the unacceptable and unjust nature of today’s development paradigm. This work also points to viable ways for change.

We consider our Southern partners to be the best judges and guides of knowledge and resources for sustainable change in accordance with crucial cultural, environmental and human requirements in development, and we wish to mobilize and work in co-operation with them. We also work to secure South-to-South co-operation in order to strengthen this force in identifying problems and solutions for change.

In the history of international campaigns and declarations for universal moblization against poverty, disease, suppression, war and injustice there have never been more knowledge, resources, technology or manpower available. But never in the history of mankind have resources of such magnitude been invested for the benefit of people already living in affluence and overconsumption. Never the less we witness unpresedented increases in income-gaps between rich and poor nations, peoples and groups. And the number of people suffering from social, cultural and economic marginalization, cut off from just treatment, education and health care, lack of access to medical treatment, and covering of basic human rights and needs remains unimaginably high.

Networkers SouthNorth do not believe that the problems of the world can or will be solved by the North. But it is imperative to see fundamental changes in rich industrial countries’ behaviour in accordance with the framework laid out in sustainability and just development thinking. The nations of the North have for too long been – and still is – a part of the problem. This means that Norwegian official and everyday policy and behaviour in the world community will have to be critically scrutinized in order to turn the tide and make Norway a constructive actor against maldevelopment, and establish genuine human values as guiding principles for our common future – in Norway and globally.

Networkers SouthNorth finds it alarming that one through structures of the current development paradigm sements a continuation of the gap between the rhetoric for change and the hesitation to take the necessary steps to implement it. Today’s dominating ideologies and policies do not hold promises to alter this sad fact, and we call for a moblization of resources and initiatives in the South to take back control of their own future and to lead the world towards a more just and sustainable future. To achieve this Networkers co-operates with, supports and mobilizes groups and individuals in the North as well as the South who share our values and targets, both in order to broaden our common knowledge of structural and other reasons for what we find unacceptable, as well as in order to mobilize for just, peaceful and sustainable global development.

 Norsk

Networkers SouthNorth har som formål å være en non-profit medlemsorganisasjon for formidling og mobilisering av kritisk kunnskap i spørsmål som gjelder menneskesentrert utviklingsarbeid og verdier i internasjonal samhandling med vekt på et sør-perspektiv.

Networkers formålsparagr


Etableringen av Networkers SouthNorth bygger på nettverksarbeid over mange år, og med erfaringer og investeringer i norsk og internasjonalt organisasjonsliv. Networkers har røtter tilbake til Diakonhjemmets internasjonale Senter som ble opprettet i 1986, og Institutt for globalt nettverksarbeid, IGNIS. Networkers ble etablert 1. juli i 2006.

Networkers’ endringsarbeid har som utgangspunkt et mangeårig samarbeid med faglige, akademiske krefter, sivilsamfunn og organisasjoner i Sør som vedvarende og grundig har dokumentert de uakseptable og urettferdige forholdene i dagens utviklingsbilde, og som har pekt på farbare veier til endring. Fordi vi anser disse Sørkreftene som de mest kompetente bærerne av kunnskap og ressurser for varig, kultur-, naturtilpasset og menneskesentrert utvikling, ønsker vi å bygge samarbeid for å utvikle og spre ideer og mobilisere sammen med nettopp dem. Vi vil også arbeide med å sikre økt Sør-til-Sør samarbeid for å videreutvikle denne kraften, identifisere problemene og styrke arbeidet for endring.

Til tross for at internasjonale kampanjer og erklæringer for å mobilisere mot sykdom, fattigdom og undertrykking aldri har hatt flere og større ressurser eller mer avansert teknologi til rådighet enn i dag, så er vi vitne til økt skjevfordeling og lidelse, spesielt i Sør. Tallet på mennesker som ikke har tilfredsstillende rettigheter, eller som ikke får dekket sine grunnleggende behov eller som lider av kurerbare sykdommer øker og forholdene forverres. Samtidig ser vi at ressurser aldri tidligere har vært mer systematisk investert til fordel for dem som allerede har overflod, ja i en slik grad at vi skaper overflodsproblemer.

Networkers tror ikke verdens problemer primært kan løses fra Nord, men mener likevel at grunnleggende endringer i Nord, i tråd med global rettferdighets- og bærekraftstenkning, er nødvendig. Vi har altfor lenge vært en del av problemene og ikke løsningene. Det betyr at også ”the Norwegian way of life” og Norges samhandling med det internasjonale samfunnet må settes under kritisk lys slik at vi i Norge kan bidra med å komme feilutviklingen til livs og etablere menneskelige verdier som rettesnor for utviklingsarbeidet både hos oss og globalt.

Networkers mener at det er alvorlig at man med de strukturer som råder i dagens utviklingsbilde likevel ser at avstanden mellom løfter og retorikk på den ene siden og aktiv handling og vilje til endring på den andre, er uakseptabel stor. Vi mener at de rådende analyser og strategier for endring heller ikke gir grunn til håp om slik forandring med mindre lokale og nasjonale krefter i Sør tar tilbake styringen over sin egen utvikling. For å bidra til dette vil vi samarbeide med alle gode krefter i vårt eget land, også i Norden og i Nord som deler våre mål om økt forståelse for de strukturelle og andre årsaker til dagens uholdbare situasjon og mobilisering for en rettferdig, fredelig og bærekraftig utvikling.